Veel explosies in eerste Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 trailer

Ongeveer twee maanden geleden kondigde Ubisoft Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 aan. In het tweede deel zal het vliegen nog realistischer worden. Er zijn meer geavanceerde technieken om je vijanden aan te vallen en je kan zelf opstijgen en landen. Straaljagers vliegen niet op zonne energie, dus er zal ook getankt moeten worden tijdens je missies. Ubisoft heeft vandaag de allereerste trailer vrijgegeven. We zien veel explosies en de graphics zijn om van te smullen, al zijn sommige momenten pre-rendered cut-scenes. Het eerste deel in de H.A.W.X. reeks kreeg van ons een 7,1.

 1.    1006 XP
  Vinyl Vonna's avatar

  WE ARE FUCKING CHAMPION PEOPLE!!!!!
  COME ON GUYS!!!
  Wilhelmes va ha han Nassauer ben ik van HOLLANDSE BLOED!!!!

 2.    1553 XP
  Roytjuh's avatar

  Nog realistischer? Was het al realistisch dan?
  Hoop wel dat het realistisch denken, het is niet al je in een dogfight zit dat je gaat ff naar een Boeing gaat om te tanken. Zo lang zit je niet in de lucht met dogfights.

 3.    4204 XP
  afca-yuri's avatar

  @Vinyl Vonna: leer eerst eens het volkslied goed schrijven vriend…

  On:
  Deel 1 was leuk om te doen alleen het werd allemaal snel hetzelfde

 4.    260 XP
  AngelEmiel's avatar

  @Vinyl Vonna: WTH slaat dit op… Als je zo fan bent van het Nederlands Elftal, dan moet je posten op de hyves van NOS Studio Sportzomer®…

 5.    107 XP
  mvdr4life's avatar

  Wilhelmus van Nassouwe
  Ben ick van Duytschen Bloedt,
  Den Vaderland ghetrouwe
  Blijf ick tot inden doet;
  Een Prince van Orangien
  Ben ick vry onverveert.
  Den Coninck van Hispangien
  Heb ick altijt gheeert.

  In Godes vrees te leven
  Heb ick altijt betracht,
  Daerom ben ick verdreven
  Om Land, om Luyd ghebracht:
  Maer Godt sal my regeren
  Als een goet Instrument,
  Dat ick sal wederkeeren
  In mijnen Regiment.

  Lijdt U, mijn Ondersaten,
  Die oprecht zijn van aert,
  Godt sal u niet verlaten
  Al zijt ghy nu beswaert:
  Die vroom begheert te leven,
  Bidt Godt nacht ende dach.
  Dat Hy my cracht wil gheven
  Dat ick u helpen mach.

  Lijf ende goed al te samen
  Heb ick u niet verschoont,
  Mijn Broeders, hooch van Namen,
  Hebbent u oock vertoont:
  Graef Adolff is ghebleven,
  In Vrieslandt in den Slach,
  Sijn siel int eewich leven
  Verwacht den jonghsten dach.

  Edel en Hooch gheboren
  Van Keyserlicken stam:
  Een Vorst des Rijcks vercoren,
  Als een vroom Christen-man,
  Voor Godes Woort ghepreesen,
  Heb ick vrij onversaecht,
  Als een helt zonder vreesen
  Mijn edel bloet gewaecht.

  Mijn schilt ende betrouwen
  Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
  Op U soo wil ick bouwen,
  Verlaet my nimmermeer;
  Dat ick doch vroom mag blijven
  U dienaer t’aller stond
  Die tyranny verdrijven,
  Die my mijn hert doorwondt.

  Val al die my beswaren,
  End mijn vervolghers zijn,
  Mijn Godt wilt doch bewaren
  Den trouwen dienaer dijn:
  Dat sy my niet verasschen
  In haeren boosen moet,
  Haer handen niet en wasschen
  In mijn onschuldich bloet.

  Als David moeste vluchten
  Voor Saul den tyran:
  Soo heb ick moeten suchten
  Met menich edelman:
  Maer Godt heeft hem verheven,
  Verlost uit alder noot,
  Een Coninckrijck ghegheven
  In Israël, seer groot.

  Na tsuer sal ick ontfanghen
  Van Godt, mijn Heer, dat soet,
  Daer na so doet verlanghen
  Mijn vorstelick ghemoet,
  Dat is, dat ick mag sterven
  Met eeren, in dat velt,
  Een eeuwich rijk verwerven
  Als een ghetrouwe helt.

  Niet doet my meer erbarmen
  In mijnen wederspoet,
  Dan dat men siet verarmen
  Des Conincks landen goet,
  Dat ud de Spaengiaerts crencken,
  O edel Neerlandt soet,
  Als ick daeraen ghedencke,
  Mijn edel hert dat bloet.

  Als een Prins opgheseten
  Met mijnes heyres cracht,
  Van den tyran vermeten
  Heb ick den slach verwacht,
  Die, by Maestricht begraven,
  Bevreesde mijn ghewelt;
  Mijn ruyters sach men draven
  Seer moedich door dat velt.

  Soo het den wil des Heeren
  Op die tijt had gheweest,
  Had ick geern willen keeren
  Van u dit swaer tempeest:
  Maer de Heer van hier boven
  Die alle dinck regeert,
  Die men altijt moet loven,
  En heeftet niet begeert.

  Seer christlick was ghedreven
  Mijn princelick ghemoet,
  Stantvastich is ghebleven
  Mijn hert in teghenspoet,
  Den Heer heb ick ghebeden
  Van mijnes herten gront,
  Dat Hy mijn saeck wil reden,
  Mijn onschult doen oircont.

  Oorlof mijn arme schapen,
  Die zijt in grooten noot.
  U Herder sal niet slapen,
  Al zijt ghy nu verstroit:
  Tot Godt wilt u begheven,
  Sijn heylsaem woort neemt aen,
  Als vrome Christen leven,
  Tsal hier haest zijn ghedaen.

  Voor Godt wil ick belijden
  End sijner grooter macht,
  Dat ick tot gheenen tijden
  Den Coninck heb veracht:
  Dan dat ick Godt den Heere,
  Der hoochster Majesteyt,
  Heb moeten obedieren,
  In der gherechticheyt.

 6.    533 XP
  fazzel100's avatar

  Ziet er netjes uit:)